PRIVACY POLICY

 

1.       WIE?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt via de website en in het kader van de hoofdactiviteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is Wink textielbedrukking, met maatschappelijke zetel te Hammestraat 40, 9850 Hansbeke, met ondernemingsnummer BTW BE0820.113.620, handelend onder de handelsnaam ‘Sok’, met als contactpersoon de heer Kristof Lambert, (info@sokkenopmaat.be) (hierna “Sok”, “Wij”, of de “Verwerkingsverantwoordelijke”).

De Verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacyrechten zo goed mogelijk te respecteren. De Verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is.

2.       WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

3.       WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt

3.1   In het kader van onze website:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres en Telefoonnummer
 • Postcode en adres
 • Uw bericht via het contactformulier

3.2   In het kader van onze hoofdactiviteit:

 • Contactgegevens
 • Adresgegevens
 • Facturatiegegevens
 • E-mailadres
 • Correspondentie

4.       WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

4.1    Verwerkingsgronden:

Wij verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A.      Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst:

Pre-contractuele fase:

 • Contacteren, reageren op correspondentie, onderhandelen;
 • Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
 • Opmaken van overeenkomsten;

Contractuele fase:

 • Klantenbeheer
 • Leveranciersbeheer
 • Uitvoeren van de contractuele opdracht

B.      Gerechtvaardigd belang:

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van Sok.

Het garanderen van de veiligheid, zowel online als in onze gebouwen.

Het contacteren van bestaande klanten voor commerciële doeleinden of het versturen van een nieuwsbrief voor soortgelijke diensten of informatie omtrent onze diensten.

4.2   Wijze van verwerken

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de Verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR. De gegevens worden steeds binnen de EU bewaard.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

5.       VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Sok voorziet passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van haar activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Sok aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

6.       Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van de persoonsgegevens die Sok verwerkt van u:

6.1   Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Sok. Daarnaast heeft u steeds het recht om Sok te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2   Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3   Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Sok in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4   Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5   Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Sok daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@sokkenopmaat.be of per post, door middel van een brief te versturen naar de zetel van Sok , mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. Deze identificatiegegevens zullen enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR, daarna gewist en voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

6.6   Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Sok” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7   Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7.       WIJZIGINGEN

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een betrokkene bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker deze website niet verder te gebruiken en/of niet langer met Sok samen te werken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over betrokkenen heeft opgeslagen.

Laatst bijgewerkte versie: 01/06/2021